30.09.15. u 10:19

Javni natječaj (EnU-18/2015) za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija obaviještava da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 30.09.2015. otvorio Javni natječaj (EnU-18/2015) za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost suvlasnicima postojećih višestambenih zgrada putem upravitelja zgrada, a radi sufinanciranja energetske obnove postojećih višestambenih zgrada.

Višestambena zgrada u smislu ovog Javnog natječaja je svaka on a zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je vise od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje, te ima tri ili vise stambenih jedinica, kojom upravlja upravitelj zgrade, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (,Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) te Uredbom o održavanju zgrada (,Narodne novine" broj 64/97).

Postojeće građevine sukladno odredbama Zakona o gradnji (,Narodne novine" broj 153/13) su one građevine koje su izgrađene na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema cit. Zakonu ili posebnom zakonu s njom izjednačena. Predmetom sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada po ovome Javnom natječaju mogu biti samo postojeće građevine. Građevine za koje je pokrenut postupak legalizacije, sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (,Narodne novine" broj 86/12, 143/13), ne mogu biti predmetom financiranja po ovome Javnom natječaju sve do pravomoćnog okončanja postupka.

Za više podataka o Javnom natječaju i za cjelokupnu natječajnu dokumentaciju posjetite web stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.